Η δράση Α.2 συνδυάζεται με και αλληλοσυμπληρώνει την δράση Α.1. Πρωταρχικός στόχος αποτελεί η συλλογή των αναγκών των ομάδων στόχων. Ως τέτοιες ορίζονται οι αρμόδιες αρχές όπως το ΓΧΚ, οι κατά τόπους Χ.Υ. και το ΤΕΕ Κύπρου, οι εθνικοί φορείς εφαρμογής της νομοθεσίας (Υπουργεία) και οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις νομοθεσίες REACH, CLP και SEVESO. H συλλογή της πληροφορίας επιτυγχάνεται με τη συλλογή πληροφορίας από τις κατάλληλες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες (όπως οι παραπάνω) και από εξειδικευμένα ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των απαντήσεων θα προσφέρει στην καταλογογράφηση των αναγκών και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων στα πλαίσια της πορείας του προγράμματος.

Η ολοκλήρωση της δράσης Α.2.1. σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της δράσης Α.1. συνολικά, θα προσφέρει την αναγκαία πληροφορία για την ανάπτυξη του Σχέδιου Διάδοσης και Ενημέρωσης (ΣΔΕ) του προγράμματος (δράση Α.2.2.). Το ΣΔΕ, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των κύριων δράσεων Β.3 και Β.4. καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των επιχειρήσεων (D.2, D.3).

Περιληπτικά:

  • Θα οριοθετήσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι Κοινές Επισκέψεις και Πιλοτικές Επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις (Β.3)
  • Θα προσδιορίσει τη θεματολογία των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών. (Σημειώνεται ότι στις Δράσεις Β.3 –Β.4 θα συμμετάσχουν Επιθεωρητές όλων των εμπλεκόμενων φορέων)
  • Θα προσδιορίσει τη θεματολογία των σεμιναρίων επιμόρφωσης – ενημέρωσης επιχειρήσεων στα 2 κράτη μέλη (D.4) ως προς τη βέλτιστη συμμόρφωση
  • Θα προσφέρει βασικές κατευθύνσεις για τον βέλτιστο προγραμματισμό της διαδικτυακής εκστρατείας ενημέρωσης (D.3).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

 Ανάλυση των αναγκών των ομάδων στόχων

 Συγγραφή Σχεδίου Διάδοσης και Ενημέρωσης

 

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου