Πρωταρχικός ρόλος της δράσης Ε.1 είναι ο καθορισμός των δομών επαγγελματικής διαχείρισης ώστε το πρόγραμμα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού LIFE και του Grant Agreement. Η διαχείριση του προγράμματος είναι μία δραστηριότητα με διάρκεια από την αρχή έως την λήξη του προγράμματος.

Η στρατηγική της παρούσας δράσης είναι:

  • Καθορισμός υψηλών επαγγελματικών προτύπων για την εκτέλεση του προγράμματος
  • Παραγωγή σύγχρονων (τελευταίας τεχνολογίας) παραδοτέων: Εφαρμογή διαδικασιών συντονισμού και διαβουλεύσεων ώστε να παραχθούν έγκαιρα και υψηλής ποιότητας παραδοτέα
  • Εισαγωγή σχεδιασμού προγράμματος και ελεγκτικών μηχανισμών: Ορισμός δεικτών για την παρακολούθηση και ανεξάρτητη εκτίμηση της προόδου του προγράμματος
  • Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για το πρόγραμμα: Ανάπτυξη κατάλληλων ποιοτικών ελέγχων και μηχανισμών διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών
  • Μεγιστοποίηση των εξαγόμενων του προγράμματος για τους Εταίρους και το κοινό
  • Ενημέρωση και προσβασιμότητα στα αποτελέσματα του προγράμματος

Οι ρόλοι του ΠΚ είναι ο συντονισμός όλων των δράσεων του προγράμματος, η ανάλυση δεδομένων, η διερεύνηση και διεκπεραίωση των αποτελεσμάτων και η συνεργασία με τους εταίρους. Το ΠΚ είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του προγράμματος και την παρακολούθηση της προόδου και των ωφελειών του. Επιπλέον, οφείλει να διασφαλίσει την διάδοσή του στην Ελλάδα και να υποστηρίξει τις ενέργειες διάδοσης στην Κύπρο οι οποίες θα συντονιστούν από το ΤΕΕ Κύπρου.

Το ΓΧΚ και το ΤΕΕ Κύπρου, ως αρμόδιες αρχές εφαρμογής των κανονισμών REACH/CLP και SEVESO θα συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του προγράμματος και θα συνεργαστούν με όλους τους εταίρους για την διερεύνηση και διεκπεραίωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος καθώς και στην διάδοσή του στα 2 κράτη μέλη.

Στο οργανόγραμμα παρουσιάζεται η διαχειριστική δομή της διοικούσας επιτροπής η οποία θα διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος.

Για την υλοποίηση των κύριων τεχνικών εργασιών θα δημιουργηθούν 2 ομάδες εργασίας (WG-1 και WG-2) με 2 εκπροσώπους από κάθε εταίρο (σύνολο 6 ειδικοί) οι οποίες θα διαθέτουν διοικητική και επιστημονική γραμματεία. Οι Υπεύθυνοι Δράσεων από κάθε εταίρο είτε θα συμμετέχουν στις WG είτε θα ενημερώνονται από αυτές. Η δομή και η λειτουργία των WG καθορίζεται από την διοικούσα επιτροπή μέσω καθορισμένου προγράμματος το οποίο δεσμεύονται να υλοποιήσουν όλοι οι συμμετέχοντες των WG.

 

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου