Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

Δημοσιεύσεις/έρευνα σχετικά με θέματα ΥΑΠΕ για διαρροές χημικών/επαγγελματικούς κινδύνους.
Icon

WEB-2 Καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH

Icon

WEB-1 Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Icon

DLI-10 Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων - Άρθρο 45 του CLP

DLI-10. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, “DANGEROUS_CHEMICALS_REGISTRY_GR”, 2017.

Icon

DLI-1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, “Ετήσια έκθεση”, 2016.

Icon

GCSL-9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΧΚ ΕΤΟΥΣ 2017

Icon

GCSL-8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΧΚ ΕΤΟΥΣ 2016

Icon

GCSL-7 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Icon

GCSL-6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Icon

EU-27 REPORT. Forum Pilot Project on Child-resistant fastenings

ECHA Forum, “Report – Forum Pilot Project on Child-resistant fastenings”, 2016.

Icon

EU-26 Final report on the second Forum pilot project on authorisation

ECHA Forum, “Forum Final Report on the second Forum pilot project on authorization”, 2016.

Icon

EU-25 Final Report on the first Forum pilot project on authorisation

ECHA Forum, “Forum Final Report on the first Forum pilot project on authorization”, 2014.

Icon

EU-24 Strategies for enforcement of Regulation (EC) no. 1907/2006

ECHA Forum, “Strategies for enforcement of Regulation (EC) no. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and of Regulation (EC) no. 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP)”, 2011.

Icon

EU-23 ECHA’s REACH 2018 Roadmap

ECHA, “ECHA’s REACH 2018 Roadmap”, 2015.

Icon

EU-22 The REACH baseline study 5 years update

EUROSTAT, “The REACH baseline study – 5 years update”, 2012.

Icon

EU-21 The REACH baseline study

EUROSTAT, “The REACH baseline study”, 2009.

Icon

EU-20 Guidance on the compilation of safety data sheets

ECHA. “Guidance on the compilation of safety data sheets”, v 3.1, 2015.

Icon

EU-19 Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση

ECHA, “Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση”, v 3.0, 2016.

Icon

EU-18 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

European Commission, “General Report on REACH: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS in accordance with Article 117(4) of REACH and Article 46(2) of CLP, and a review of certain elements of REACH in line with Articles 75(2), 138(2), 138(3) and 138(6) of REACH”, 2013.

Icon

EU-17 Forum REACH-EN-FORCE 3 – Final Report

ECHA Φόρουμ, “REACH-EN-FORCE 3 – Final Report Inspection and enforcement of compliance with registration obligations by manufacturers, importers and only representatives in close cooperation with customs”, 2015.

Icon

EU-16 Forum REACH-EN-FORCE 3 – Phase 1 Project Report

ECHA Φόρουμ, “REACH-EN-FORCE 3 – Phase 1 Project Report – Inspection and enforcement of compliance with registration obligations by manufacturers, importers and only representatives in close cooperation with customs”, 2014.

Icon

EU-15 Forum REACH-EN-FORCE 2 Project Report. Obligation of downstream users - formulators of mixtures

ECHA Φόρουμ, “REACH-EN-FORCE 2 – Obligation of downstream users – formulators of mixtures”, 2013.

Icon

EU-14 FINAL REPORT OF THE FIRST COORDINATED REACH ENFORCEMENT PROJECT ON REGISTRATION, PRE-REGISTRATION AND SAFETY DATA SHEETS

ECHA Φόρουμ, “REACH-EN-FORCE 1 – Registration, Pre-Registration and Safety Data Sheets”, 2011.

Icon

EU-12 Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

ECHA, “Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008”, v 4.0, 2019.

Icon

EU-11 Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

ECHA, “Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures”, v 4.1, 2015.

Icon

EU-10 MINIMUM CRITERIA FOR REACH AND CLP INSPECTIONS

ECHA Φόρουμ, “Minimum Criteria for REACH and CLP Inspections”, 2011.

Icon

EU-9 Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, μέρος Α

ECHA, Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης, v 1.1, 2011.

Icon

EU-8 REACH Practical Guide on Safe Use Information for Mixtures under REACH. The Lead Component Identification (LCID) Methodology

The European Chemical Industry Council (CEFIC) and Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI), “REACH Practical Guide on Safe Use Information for Mixtures under REACH; The Lead Component Identification (LCID) Methodology”, 2016.

Icon

EU-7 Study on the Calculation of the Benefits of Chemicals Legislation on Human Health and the Environment

RPA and DHI Group, “Study on the Calculation of the Benefits of Chemicals Legislation on Human Health and the Environment, Development of a System of Indicators. Final Report” DG Environment, 2016.

Icon

EU-6 Inspection requirements for REACH and CLP. Final Report

Milieu Ltd, PACE and Risk and Policy Analysts Ltd, “Inspection requirements for REACH and CLP”, EC DG Environment, 2011.

Icon

EU-5 Guidance on inspections as required by article 18 of the Council Directive 96/82/EC (Seveso II)

G.A. Papadakis and S. Porter, “Guidance on Inspections as required by article 18 of the council Directive 96/82/EC (SEVESO II)”, 1999.

Icon

EU-4 Οδηγία 2012/18/EE

Οδηγία ΕΕ, “Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012 , για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (SEVESO III).

Icon

EU-3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012

Κανονισμός ΕΕ, “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012 , σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Icon

EU-2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Κανονισμός ΕΚ, “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Κανονισμός CLP).

Icon

EU-1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Κανονισμός ΕΚ, “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (Κανονισμός REACH) .