Αγοράζεις χημικά προϊόντα on line?

  • Ψάξε ΠΡΩΤΑ τις πληροφορίες στην ετικέτα.
  • Μάθε για τους κινδύνους του προϊόντος ΠΡΙΝ το αγοράσεις.
  • Οι πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (της Κυπριακής Δημοκρατίας) είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των χημικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά (της Κύπρου).

Μάθε περισσότερα για τους κανονισμούς REACH και CLP.

Το βίντεο είναι επιχορηγούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE CHEREE (LIFE15 GIE/GR/943, LIFE 2014-2020)

Διαδικτυακές αγορές