Ο «Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Επιθεωρήσεις REACH/CLP και SEVESO» αποτελεί ένα πρότυπο Οδηγό που περιγράφει τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες ώστε οι Οργανισμοί που έχουν αναλάβει τις Επιθεωρήσεις των εν λόγω νομοθεσιών, να εκτελούν την αποστολή τους με επάρκεια, περιορίζοντας λάθη και παραλείψεις. Αναλύονται σε βάθος όλα τα «Στάδια του Συστήματος Επιθεώρησης» τα οποία εξασφαλίζουν τους αναγκαίους πόρους και τις προδιαγραφές για την άρτια προετοιμασία και εκτέλεση των Επιθεωρήσεων, αντλώντας στοιχεία από τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 17020, 14001 και 18001.

Συνοδευτικό έγγραφο του Οδηγού, αποτελεί το «Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών» το οποίο αποτελεί μια συνοπτική και περιεκτική προσέγγιση στην  εκπαιδευτική διαδικασία με το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζεται να έχει ο κάθε επιθεωρητής αλλά και κάθε εμπλεκόμενος με τις επιθεωρήσεις που εκτελούνται στην Ελλάδα και Κύπρο στα πλαίσια των Κανονισμών REACH και CLP και της Οδηγίας SEVESO III. Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει μια προτεινόμενη διαδικασία για τη βέλτιστη πορεία εκμάθησης των απαιτήσεων ανά τύπο επιθεώρησης και επίπεδο εμπειρίας.

Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Επιθεωρήσεις REACH/CLP και SEVESO και Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών