Στα πλαίσια της δράσης D.1.1, σχεδιάστηκε η ενημερωτική πινακίδα του προγράμματος και τοποθετήθηκε στις εγκαταστάσεις των 3 εταίρων του LIFE CHEREE. Περιεχόμενό τους είναι οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς και το λογότυπο της LIFE.

Ενημερωτική Πινακίδα CHEREE