Πιλοτική Επιθεώρηση, Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε από τη Γ΄Χημική Υπηρεσία Αθηνών σε συνδιοργάνωση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE Πιλοτική Επιθεώρηση σε επιλεγμένη επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, 26 Νοεμβρίου 2018, με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ηλεκτρονικού εργαλείου επιθεωρήσεων REACH “REACH e-Inspection tool“.

Η REACH επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης Β.3 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE15 CHEREE.

Τα ευρήματα της επιθεώρησης, επιθεωρήσεων, όπως εξήχθησαν από την εφαρμογή της παραπάνω ηλεκτρονικής  πλατφόρμας, αξιολογήθηκαν από τους αρμόδιους επιθεωρητές και τους εκπρόσωπους των επιθεωρούμενων επιχειρήσεων και παραμένουν εμπιστευτικά στη διάθεση των ελεγκτικών φορέων.

Πιλοτική Επιθεώρηση, Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2018