Διοικούσα Επιτροπή Έργου – CHEREE

Εταίρος Θέση
1. ΠΚ Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Έργου και Υπεύθυνος Δράσεων

Τεχνικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Δράσεων

2. ΓΧΚ Υπεύθυνος για το ΓΧΚ και Υπεύθυνος Δράσεων
3. ΤΕΕ Κύπρου Υπεύθυνος για το ΤΕΕ Κύπρου και Υπεύθυνος Δράσεων