ΔΡΑΣΗ A – Προπαρασκευαστικές δράσεις
A.1: Ανάλυση κριτηρίων και απαιτήσεων επιθεωρήσεων
A.2: Ανάλυση αναγκών των ομάδων στόχων (αρμόδιων αρχών, επιθεωρητών και επιχειρήσεων) και ανάπτυξη Σχεδίου Διάδοσης και Ενημέρωσης

 

 ΔΡΑΣΗ B – Δράσεις κορμού
B.1: Ανάπτυξη Πρότυπου Προγράμματος Καλών Πρακτικών για επιθεωρήσεις
B.2: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των επιθεωρήσεων και τη συστηματική ενημέρωση για τον έλεγχο των κινδύνων από τα χημικά
B.3: Κοινές επισκέψεις και Πιλοτικές Επιθεωρήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Επικύρωση του πρότυπου προγράμματος καλών πρακτικών για επιθεωρήσεις
Β.4: Σχεδιασμός και εκτέλεση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών

 

 ΔΡΑΣΗ C – Δράσεις παρακολούθησης ωφελειών προγράμματος
C.1: Παρακολούθηση ωφελειών προγράμματος

 

 ΔΡΑΣΗ D – Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων
D.1: Βασικές Δράσεις Διάχυσης της LIFE
D.2: Σεμινάρια ενημέρωσης επιχειρήσεων
D.3: Ηλεκτρονική εκστρατεία ορθής εφαρμογής επιθεωρήσεων και συστηματικής ενημέρωσης για τον έλεγχο των κινδύνων από τα χημικά
D.4: Άλλες δράσεις διάχυσης (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, συμμετοχές σε συνέδρια, διαφημιστικά βίντεο)

 

 ΔΡΑΣΗ E – Δράσεις διαχείρισης του προγράμματος
E.1: Διαχείριση του προγράμματος από το ΠΚ
E.2: Παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος
E.3: Σχέδιο after-LIFE

 Mid-Term Report (2018)