Στη συγκεκριμένη dράση αναπτύσσονται δύο υπο-πλατφόρμες:

Β.2.1.: Ηλεκτρονική πλατφόρμα Επιθεωρητών (Inspectors e-Centre)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιθεωρητών θα αποτελέσει τον πυρήνα εφαρμογής του πρότυπου προγράμματος καλών πρακτικών για τις επιθεωρήσεις ενσωματώνοντας όλες τις καταγεγραμμένες ανάγκες των επιθεωρητών και των τριών νομοθεσιών. Επιπλέον θα προσφέρει ένα ενιαίο ηλεκτρονικό κέντρο για την επιμόρφωσή τους αλλά και επικοινωνίας/συνεργασίας με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες εθνικές υπηρεσίες και επιθεωρητές. Η πρόσβαση θα περιορίζεται κατάλληλα ανάλογα με τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί κατάλληλη βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν τις χρησιμοποιούμενες επικίνδυνες χημικές ουσίες/μείγματα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της πληροφορίας προς όφελος των εθνικών φορέων.

Β.2.2.: Ηλεκτρονική πλατφόρμα Επιχειρήσεων (HazChem Info Centre)

Η αναπτυσσόμενη υπο-πλατφόρμα επεκτείνει τη λειτουργικότητα και την εφαρμογή της ήδη εγκατεστημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος PROTEAS. Η εφαρμογή της θα περικλείει χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές όπου οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση. Οι προδιαγραφές που θα περιλαμβάνει είναι:

i. Διαδικτυακή υπηρεσία με κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση χημικών ουσιών/μειγμάτων, το σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, δημιουργία ΔΔΑ, CLP.
ii. Τράπεζα πληροφοριών με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BΔT), Βιομηχανικές Πρακτικές για την ασφαλή μεταφορά, διαχείριση & φόρτωση/ εκφόρτωση επικίνδυνων ουσιών, ατυχήματα και διδάγματα από ατυχήματα (μεταφορά, φόρτωση/εκφόρτωση επικινδύνων χημικών ουσιών/μειγμάτων).
iii. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με άρθρα/μελέτες για την ΥΑΠΕ προστασία από διαρροές επικίνδυνων χημικών ουσιών/μειγμάτων και επαγγελματικούς κινδύνους
iv. Ηλεκτρονικό εργαλείο “Report an accident”.
v. Διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας για εξατομικευμένες συμβουλές (Helpdesk) για διαρροές χημικών & ενέργειες έκτακτης ανάγκης μετά από βιομηχανικό ατύχημα.
vi. Επιπλέον εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πρόγραμμα PROTEAS (π.χ. Πρωτόκολλο καλών πρακτικών για την ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων ουσιών/μειγμάτων, Φόρουμ συζήτησης, εργαλείο εύρεσης νομοθεσίας).

Με την εξέλιξη της πλατφόρμας θα είναι δυνατή και η διαφοροποίηση/προσθήκη επιπλέον εργαλείων βάσει των αναγκών των Επιχειρήσεων.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

 Παράδοση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ενσωματωμένων υπηρεσιών/εργαλείων.

 

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου