Η συγκεκριμένη δράση επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των ωφελειών του προγράμματος με δείκτες οι οποίοι να αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του έργου.

Δύο είδη δεικτών θα χρησιμοποιηθούν οι οποίοι θα παρουσιάζουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ωφέλειες στις ομάδες-στόχους και στο περιβάλλον.

Ως προς τις ομάδες στόχους, παραδείγματα δεικτών αποτελούν η ποσοτικοποίηση των αρμόδιων αρχών που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα, οι επιθεωρητές κάθε ειδικότητας που θα εκπαιδευτούν κλπ.

Ως προς το περιβάλλον, παράδειγμα δεικτών αφορά την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω των τακτικών επιθεωρήσεων από την έναρξη του προγράμματος, μείωση των ατυχημάτων και η βελτίωση της συμμόρφωσης από επιχειρήσεις.

Κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες αφορούν την επίδραση του προγράμματος στην κοινωνία όπως στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, βελτίωση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας κλπ.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

 Αρχική αναφορά στην έρευνα αξιολόγησης των ωφελειών του προγράμματος βάσει αναγνωρισμένης μεθοδολογίας παρακολούθησης.

 Τελική αναφορά στην έρευνα αξιολόγησης των ωφελειών του προγράμματος βάσει αναγνωρισμένης μεθοδολογίας παρακολούθησης.

 Αναφορά στην αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών του προγράμματος στην τοπική κοινωνία και στους πολίτες.

 

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου