Η δράση D.1 περιλαμβάνει τις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιοποίησης του προγράμματος ως προς τα αποτελέσματά του προς όλες τις ομάδες στόχους, δημόσιους φορείς και τους πολίτες. Διαιρείται στις εξής υπο-δράσεις:

D.1.1: Ενημερωτικές Πινακίδες LIFE

Τρεις ενημερωτικές πινακίδες για τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος θα αναρτηθούν στους χώρους κάθε εταίρου ώστε να είναι ορατές στο ευρύ κοινό.

D.1.2.: Ιστοσελίδα, λογότυπο και σλόγκαν προγράμματος

Σχεδιασμός ιστοσελίδας που θα περιλαμβάνει την πορεία και όλα τα παραδοτέα του προγράμματος καθώς και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις ομάδες στόχους. Σχεδιασμός λογότυπου και σλόγκαν ώστε το πρόγραμμα να είναι αναγνωρίσιμο από τις ομάδες στόχους.

D.1.3.: Layman’s Report

Τελική περιληπτική αναφορά των στόχων, των δράσεων, των αποτελεσμάτων και των ωφελειών του προγράμματος προς το ευρύτερο κοινό χωρίς τεχνική κατάρτιση.

D.1.4: Δικτύωση με άλλα προγράμματα

Έρευνα και συλλογή πληροφορίας όλων εκείνων των προγραμμάτων με τα οποία το παρόν πρόγραμμα μπορεί να συνεργαστεί στον συγκεκριμένο τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ευρωπαϊκοί φορείς θα ενημερωθούν για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος μέσω των εταίρων αλλά και μέσω του δικτύου επικοινωνίας που έχει ήδη αναπτυχθεί από το πρόγραμμα PROTEAS. Επιπλέον θα επιδιωχθεί η γνωστοποίηση των ωφελειών του προγράμματος από την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιθεωρητών και επικίνδυνων χημικών ουσιών/μειγμάτων.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

 Λογότυπο και σλόγκαν προγράμματος

 Ενημερωτικές πινακίδες LIFE

 Layman’s Report

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου