Η ανάπτυξη κάθε ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα συνοδεύεται από την εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων ομάδων στόχων.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την πλατφόρμα επιθεωρητών, η συγκεκριμένη δράση θα συνεισφέρει στη γνωστοποίηση των λειτουργικών της δυνατοτήτων σε όλους τους επιθεωρητές και τη συλλογή διορθώσεων/προτάσεων βελτίωσης.

Για την πλατφόρμα HazChem Info Centre, η διάδοση των εφαρμογών της και των πληροφοριών που προσφέρει θα δώσει τη δυνατότητα να προσδιοριστούν τα σημεία εκείνα όπου χρήζουν συμπλήρωσης ή περαιτέρω ενημέρωσης ώστε να είναι λειτουργικά από το μέγιστο αριθμό επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής εφαρμογής θα ζητηθεί η συνεργασία και η γνωμοδότηση από ευρωπαϊκούς φορείς ώστε να βελτιστοποιηθούν οι ωφέλειες προς όλες τις ομάδες στόχους, εθνικά και διακρατικά.

 

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου