Τα προγράμματα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Ο νέος κανονισμός “LIFE” είναι ο (ΕΚ) 1293/2013, δημοσιεύτηκε στις 20/12/2013 και καταργεί τον (ΕΚ) 614/2007 (LIFE+). Ο κύριος στόχος του Life είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας με τη συγχρηματοδότηση έργων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα LIFE έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

Α) να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων·
Β) να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προαγάγει την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Γ) να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων
Δ) να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.

Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το πρόγραμμα LIFE συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Στρατηγική καθώς και σχετικών ενωσιακών στρατηγικών και σχεδίων για το περιβάλλον και το κλίμα.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος επιδιώκονται μέσω των υποπρογραμμάτων:

 1. το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» με τρεις (3) τομείς προτεραιότητας:
  • Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
  • Φύση και Βιοποικιλότητα
  • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση και
 2. το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» με τρεις (3) τομείς προτεραιότητας:
  • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
  • Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Χρηματοδότηση:
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος LIFE για το χρονικό διάστημα 2014-2020 καθορίζεται σε €3,4 δις. Το 75% κατανέμεται στο υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» και το 25% στο «Δράση για το Κλίμα».

Δικαιούχοι χρηματοδότησης των προγραμμάτων LIFE είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί Φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες:
Το πλήρες κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) 1293/2013 μπορείτε να το επισκεφτείτε στη σελίδα ΕΛ ή EN.
Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε κατηγορία LIFE συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων χρηματοδότησης έργων, των κριτηρίων επιλογής έργων, και των εντύπων (φόρμες) υποβολής των προτάσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του LIFE.