3ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο CHEREE

Το τρίτο ενημερωτικό φυλλάδιο του LIFE CHEREE για την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναπτύχθηκε προκειμένου να διαδοθούν τα εργαλεία της πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένου του Inspector’s e-Center και του Hazardous Chemicals Information Centre για τον έλεγχο των χημικών κινδύνων στα δύο συμμετέχοντα κράτη μέλη και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

CHEREE 2nd leaflet pg1a

CHEREE 2nd leaflet pg1b

CHEREE 2nd leaflet pg2

3ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο CHEREE