Πιλοτικές Επιθεωρήσεις, Κρήτη 6-7 Νοεμβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκαν από τη Χημική Υπηρεσία Κρήτης σε συνδιοργάνωση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE Πιλοτικές Επιθεωρήσεις σε 6 επιλεγμένες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης, 6 & 7 Νοεμβρίου 2018, με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ηλεκτρονικού εργαλείου επιθεωρήσεων REACH “REACH e-Inspection tool“.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8 επιθεωρήσεις REACH & CLP στα πλαίσια της δράσης Β.3 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE15 CHEREE.

  • Χανιά, 6/11: 2 προγραμματισμένες REACH & CLP. Έλεγχος κατά REACH εισαγόμενου μείγματος  τσιμέντου και έλεγχος κατά CLP σε 4 προίόντα.
  • Ρέθυμνο, 7/11: 2 προγραμματισμένες REACH & CLP σε παραγόμενο προϊόν ασβεστοπολτού. 4 έκτακτες σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ασβεστοπολτού.

Τα ευρήματα των επιθεωρήσεων, όπως εξήχθησαν από την εφαρμογή της παραπάνω ηλεκτρονικής  πλατφόρμας, αξιολογήθηκαν από τους αρμόδιους επιθεωρητές και τους εκπρόσωπους των επιθεωρούμενων επιχειρήσεων και παραμένουν εμπιστευτικά στη διάθεση των ελεγκτικών φορέων.

Πιλοτικές Επιθεωρήσεις, Κρήτη 6-7 Νοεμβρίου 2018