Για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών παρακαλώ αναφερθείτε στον ECHA

                                                     EU Chemicals Legislation Finder (EUCLEF)

Το EUCLEF σας παρέχει μια επισκόπηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά προϊόντα. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες σας, να βρείτε την ισχύουσα νομοθεσία και να ελέγξετε τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε.

Για κάθε νομοθετική πράξη, μπορείτε να βρείτε μια περίληψη όλων των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής, των υποχρεώσεων, των εξαιρέσεων, των ρυθμιστικών δράσεων και των καταλόγων των ουσιών που υπάγονται, καθώς και συνδέσμους προς τα πλήρη κείμενα των νομοθεσιών σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Το EUCLEF χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME).

Οι 5 κανονισμοί που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ECHA (REACH, CLP, BPR, PIC και POPs) περιλαμβάνονται αυτόματα στο EUCLEF: λεπτομέρειες για τους σχετικούς καταλόγους που αφορούν αυτές τις πράξεις μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα.

Οι υπόλοιπες νομοθεσίες που καλύπτονται από το EUCLEF παρατίθενται ανά κατηγορία.

                                                              Video tutorial: Navigating EUCLEF 

Για τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφερθείτε στην ιστοσελίδα HSE health and safety legislation finder

                                 Νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια (Health and Safety Legislation)

                                        Πώς να εντοπίζετε τη νομοθεσία (How to trace legislation) – HSE 

Η “Μηχανή αναζήτησης νομοθεσίας PROTEAS” περιλαμβάνει παλαιότερους νόμους και υπουργικές αποφάσεις στην Ελλάδα σε σχέση με τη νομοθεσία ADR/RID/REACH/CLP/ IMDG και SEVESO (διαθέσιμη μόνο στην ελληνική έκδοση)