Για πληροφορίες σχετικά με Επικίνδυνες Ουσίες αναφερθείτε στις βάσεις δεδομένων και τη μηχανή αναζήτησης του οργανισμού ECHA

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Για Κατευθυντήριες Γραμμές Ασφάλειας, Καλές Πρακτικές και πληροφορίες Έκτακτης Ανάγκης σχετικά με τις Επικίνδυνες Ουσίες που μεταφέρονται με διαφορετικά μέσα, αναφερθείτε στις

Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Ασφαλή χειρισμό και Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης κατά τη Μεταφορά και τη Φόρτωση/Εκφόρτωση των Επικίνδυνων Χημικών και στο Πρωτόκολλο διαχείρισης ασφάλειας επικίνδυνων ουσιών “Πρωτόκολλο PROTEAS” .

Το Πρωτόκολλο διαχείρισης ασφάλειας επικίνδυνων ουσιών “Πρωτόκολλο PROTEAS είναι ένα καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο το οποίο έχει συστηματοποιήσει τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και Βιομηχανικές Πρακτικές που αφορούν την ασφαλή Μεταφορά και Διακίνηση Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών σε τέσσερις τύπους μεταφοράς:

  • ΟΔΙΚΗ με Βυτιοφόρα οχήματα,
  • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ με βαγόνια,
  • ΘΑΛΑΣΣΙΑ με πλοία και
  • μέσω ΑΓΩΓΩΝ

Το Πρωτόκολλο PROTEAS αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS (LIFE09 ENV/GR/291) και αποτελεί ένα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη εργαλείο κατάλληλο για εταιρείες που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες και απλούς χρήστες (γενικό κοινό, τρίτα μέρη). Ειδικότερα σχεδιάστηκε για όσους εμπλέκονται στην τροφοδοσία, μεταφορά και διακίνηση καυσίμων, πετροχημικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών όπως:

  • βιομηχανίες,
  • εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και διανομής καυσίμων,
  • εταιρείες αποθήκευσης / διακίνησης χημικών,
  • μεταφορικές εταιρείες επικίνδυνων εμπορευμάτων,
  • πρατήρια καυσίμων, κλπ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πρωτόκολλου PROTEAS περιλαμβάνει δύο υπό-πλατφόρμες:

  • Οδηγίες PROTEAS με καλές πρακτικές και πληροφορίες ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος για την ασφαλή μεταφορά, διακίνηση και διαχείριση καυσίμων και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών. Οι πληροφορίες είναι κατηγοριοποιημένες σε 12 διακριτές θεματικές ενότητες:
   • Έκτακτη ανάγκη
   • Νομοθετικές υποχρεώσεις
   • Εγχειρίδια/ Οδηγοί
   • Σήμανση
   • Έγγραφα
   • Εξοπλισμός ασφάλειας
   • Επιθεωρήσεις/ Έλεγχοι
   • Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας
   • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
   • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας
   • Εκπαίδευση/ Ενημέρωση και
   • Γενικό Υλικό
  • Οδηγίες Έκτακτης Ανάγκης ERG με οδηγίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον κύκλο μεταφοράς σύμφωνα με το Διεθνή Κατευθυντήριο Οδηγό Emergency Response Guidebook 2012 (ERG 2012) του U.S. Department of Transportation για περισσότερες από 2000 επικίνδυνες χημικές ουσίες και ανά Τύπο Οχήματος, Τύπο Βαγονιού και Πινακίδα Κινδύνου (για χρήση σε περίπτωση που δεν είναι γνωστές οι μεταφερόμενες επικίνδυνες ουσίες στη μονάδα μεταφοράς).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

  • εξειδικευμένες κατά περίπτωση πληροφορίες και κατευθυντήριες οδηγίες ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη,
  • κατηγοριοποιημένες πληροφορίες σε “Κάρτες του Πρωτοκόλλου” και
  • ευκολία χρήσης και αποθήκευσης του σχετικού υλικού.

Η επιλογή της επιθυμητής πληροφορίας από το χρήστη υποστηρίζεται από μηχανή πλοήγησης που επιτρέπει μεγάλο αριθμό επιλογών ανά:

  • Μέσο Μεταφοράς (4 Μέσα Μεταφοράς)
  • Στάδιο Κύκλου Ζωής ( 7 Στάδια Διακίνησης)
  • Κλάση Κινδύνου (9 Κλάσεις Κινδύνου)
  • Ομάδα Ουσιών (46 Ομάδες Ουσιών)
  • Αριθμό Αναγνώρισης Κινδύνου – Hazard Identification Number (ΗΙΝ) (96 Αριθμούς Αναγνώρισης Κινδύνου)
  • Επικίνδυνη Χημική Ουσία (2000 Ουσίες)

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ευρετήριο και μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων όλων των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR 2015 με αναφορά στον Αριθμό UN, την ονομασία του επικίνδυνου εμπορεύματος, την κλάση κινδύνου και τον αριθμό αναγνώρισης κινδύνου.

Έμφαση δίνεται στα Πετρελαιοειδή και εξετάζονται οι Κλάσεις Κινδύνου:

  • Εύφλεκτα Αέρια (Κλάση 2.1)
  • Μη Εύφλεκτα, Μη-τοξικά Αέρια (Κλάση 2.2)
  • Τοξικά Αέρια (Κλάση 2.3)
  • Εύφλεκτα Υγρά (Κλάση 3)
  • Οξειδωτικές Ουσίες (Κλάση 5.1)
  • Τοξικές Ουσίες (Κλάση 6.1)
  • Διαβρωτικές Ουσίες (Κλάση 8)
  • Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη (Κλάση 9)

Τα περιεχόμενα του λογισμικού παρουσιάζονται με τη μορφή αρχείων, πινάκων, γραφημάτων, παρουσιάσεων βάσει των αποτελεσμάτων και μελετών του Προγράμματος και των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας που έχουν συσταθεί στα πλαίσια του Προγράμματος. Οι πληροφορίες του Πρωτοκόλλου είναι συγκεντρωμένες σε “Κάρτες του Πρωτοκόλλου” και στις σχετικές θεματικές ενότητες. Οι χρήστες σύμφωνα με την επιλογή τους ανάμεσα στους χιλιάδες συνδυασμούς έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις Κάρτες του Πρωτοκόλλου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πρωτοκόλλου διαχείρισης ασφάλειας επικίνδυνων ουσιών “Πρωτόκολλο PROTEAS” είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, με ελεύθερη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος www.proteas-reach.gr, επιλέγοντας τον Σύνδεσμο: “e-Εργαλεία & Οδηγίες” και στη συνέχεια την επιλογή “Πρωτόκολλο PROTEAS”. Εναλλακτικά, η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.kartes.proteas-reach.gr. Προτιμητέοι browsers για την εύκολη και ταχεία λειτουργία της πλατφόρμας είναι οι Firefox, Google Chrome και Internet Explorer 11.

Στοιχεία Έκδοσης και Επικοινωνίας: Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πρωτοκόλλου PROTEAS μπορείτε να βρείτε στο “Εγχειρίδιο χρήσης του Πρωτοκόλλου PROTEAS” ή να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Εργασίας Πολυτεχνείου Κρήτης του Προγράμματος PROTEAS (Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, Δρ. Γ.Α. Παπαδάκης, Τηλ.: +30 28210 37316, gpap@dpem.tuc.gr, proteas-tools@safety.tuc.gr).