Το ADR CONTROL 2.0 είναι ένα καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS (LIFE09 ENV/GR/291) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών) για τους καθ’ οδόν ελέγχους των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Στόχος του προγράμματος PROTEAS μέσω της ανάπτυξης του λογισμικού είναι η υποστήριξη του έργου των Οργάνων Ελέγχου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, Αστυνομικές Αρχές, Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές) που διενεργούν οδικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR και της Κ.Υ.Α. Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495Β/16-7-2015).

Οι ελεγκτές με τη χρήση του λογισμικού μέσω ταμπλέτας ή κινητού έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο τον έλεγχο συμμόρφωσης των οχημάτων σύμφωνα με την Συμφωνία ADR.

Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα:
• Άμεσης σύνδεσης με βάσεις δεδομένων των επικίνδυνων εμπορευμάτων και του Υπουργείου.
• Καταχώρισης όλων των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων και ελέγχου των προδιαγραφών, σημάνσεων, κλπ.
• Παραγωγής προκαθορισμένης λίστας ελέγχων – παραβάσεων για κάθε είδος ελεγχόμενου φορτίου (π.χ. δεξαμενές, χύδην φορτία, συσκευασμένα, κλπ.).
• Καταχώρισης στοιχείων του ΣΑΜΕΕ (Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).
• Εξαγωγής αναφοράς των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου με τα σημεία των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και του επίσημου Καταλόγου Καθ’ oδόν Ελέγχου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
• Τήρησης ιστορικού αποτελεσμάτων των ελέγχων.

 

ADR CONTROL tool (απαιτείται σύνδεση/εγγραφή):      

 

   ADR CONTROL οδηγίες χρήσης: