Το HazChem Info Centre είναι μία πλατφόρμα η οποία θα περιέχει ηλεκτρονικά εργαλεία για τη συστηματική υποστήριξη των επιχειρήσεων σχετικά με τον έλεγχο των κινδύνων από τα επικίνδυνα χημικά.

Παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε online εργαλεία και υπηρεσίες για την ασφαλή χρήση των επικίνδυνων χημικών, συμπεριλαμβανομένου:

 REACH e-Audit tool: εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη με εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος καλών πρακτικών για επιθεωρήσεις και για αυτο-ελέγχο των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Καν. REACH. Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

 Το ηλεκτρονικό εργαλείο “Report an incident” (αναφορά συμβάντος) στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση τυχαίων διαρροών ή/και τραυματισμών (για χρήστες όπως είναι οι ΜΜΕ, η βιομηχανία). Η χρήση του εργαλείου βρίσκεται σε Πιλοτικό Στάδιο επί του παρόντος.

 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με δημοσιεύσεις/έρευνα σχετικά με θέματα ΥΑΠΕ για διαρροές χημικών/επαγγελματικούς κινδύνους.

 Ειδικά προσαρμοσμένο ηλεκτρονικό εργαλείο με οδηγίες για την ασφαλή χρήση των χημικών, τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, τη δημιουργία ΔΔΑ, CLP. (υπό κατασκευή)

 Τράπεζα πληροφοριών με ΒΔΤς και Βιομηχανικές Πρακτικές για την ασφαλή χρήση, μεταφορά, φόρτωση/εκφόρτωση των επικίνδυνων χημικών, Διδάγματα από Ατυχήματα, Συνήθη Ατυχήματα με Χημικά κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση, ΔΔΑ, κτλ. (υπό κατασκευή)

 Το ηλεκτρονικό εργαλείο “Υποστήριξη” είναι ένα διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας για online προσωπική συζήτηση/παροχή συμβουλών (αφιερωμένη στη βιομηχανία, ΜΜΕ) σχετικά με τις διαρροές χημικών και δράσεις/μέτρα έκτακτης ανάγκης μετά από βιομηχανικό ατύχημα.

Το HazChem Info Centre θα παρέχει καθοδήγηση και πληροφόρηση προς τις αρχές και το ευρύ κοινό σχετικά με την περιορισμένη και υπό έλεγχο χρήση των επικίνδυνων χημικών. Η αντικατάστασή τους με άλλα χημικά λιγότερο επικίνδυνα θα έχει περιβαλλοντικό όφελος μειώνοντας την περιβαλλοντική ρύπανση (αέρας, έδαφος, ύδατα) η οποία προκαλείται από τις κανονικές εκπομπές και τις τυχαίες εκλύσεις των επικίνδυνων χημικών. παράλληλα, διασφαλίζεται και η υγεία των εργαζομένων και του πληθυσμού.