Το HazChem Info Centre είναι μία πλατφόρμα η οποία θα περιέχει ηλεκτρονικά εργαλεία για τη συστηματική υποστήριξη των επιχειρήσεων σχετικά με τον έλεγχο των κινδύνων από τα επικίνδυνα χημικά.

Παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε online εργαλεία και υπηρεσίες για την ασφαλή χρήση των επικίνδυνων χημικών, συμπεριλαμβανομένου:

 REACH e-Audit tool: Διαδικτυακό εργαλείο για τον αυτό – έλεγχο των επιχειρήσεων ως προς το επίπεδο συμμόρφωσή τους στον Καν. REACH. Μπορεί, επιπλέον, να λειτουργήσει για την εκπαίδευση κάθε εργαζόμενου στον Κανονισμό.

 Το ηλεκτρονικό εργαλείο “Report an incident” (αναφορά συμβάντος) στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση τυχαίων διαρροών ή/και τραυματισμών (για χρήστες όπως είναι οι ΜΜΕ, η βιομηχανία). Η χρήση του εργαλείου βρίσκεται σε Πιλοτικό Στάδιο επί του παρόντος.

 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με δημοσιεύσεις/έρευνα σχετικά με θέματα ΥΑΠΕ για διαρροές χημικών/επαγγελματικούς κινδύνους.

Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με Κατευθυντήριες Γραμμές και τράπεζες δεδομένων με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) και Βιομηχανικές Πρακτικές που αφορούν:

  1. Ασφαλής χειρισμός και Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης κατά τη Μεταφορά και τη Φόρτωση/Εκφόρτωση των Επικίνδυνων Χημικών
  2. Χημικά Ατυχήματα
  3. Διδάγματα από Ατυχήματα
  4. Αξιολόγηση Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ)

 Το ηλεκτρονικό εργαλείο “Υποστήριξη” είναι ένα διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας για online προσωπική συζήτηση/παροχή συμβουλών (αφιερωμένη στη βιομηχανία, ΜΜΕ) σχετικά με τις διαρροές χημικών και δράσεις/μέτρα έκτακτης ανάγκης μετά από βιομηχανικό ατύχημα.

Το HazChem Info Centre θα παρέχει καθοδήγηση και πληροφόρηση προς τις αρχές και το ευρύ κοινό σχετικά με την περιορισμένη και υπό έλεγχο χρήση των επικίνδυνων χημικών. Η αντικατάστασή τους με άλλα χημικά λιγότερο επικίνδυνα θα έχει περιβαλλοντικό όφελος μειώνοντας την περιβαλλοντική ρύπανση (αέρας, έδαφος, ύδατα) η οποία προκαλείται από τις κανονικές εκπομπές και τις τυχαίες εκλύσεις των επικίνδυνων χημικών. παράλληλα, διασφαλίζεται και η υγεία των εργαζομένων και του πληθυσμού.