Οι υπηρεσίες του “Inspectors e-Centre” είναι οι εξής:

 REACH e-Inspection tool: εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη με διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος καλών πρακτικών επιθεωρήσεων REACH.

Το ηλεκτρονικό εργαλείο “Κοινοποίηση ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ” είναι σχεδιασμένο για την κοινοποίηση στις αρμόδιες Αρχές, την αποθήκευση  ή διαχείριση Προϊόντων και Ουσιών που περιέχουν ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ.

 FAQs (συχνές ερωτήσεις): υπηρεσία με συχνές ερωτήσεις η οποία συνδέεται με τους κανονισμούς REACH/CLP και έχει προκύψει από τα εθνικά γραφεία εξυπηρέτησης των 2 κρατών μελών. Στοχεύει στην υποστήριξη των επιθεωρητών και των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού ανάμεσα στα 2 κράτη μέλη και άλλους εθνικούς φορείς. (προσωρινά περιορισμένη πρόσβαση)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του “Inspectors e-Centre” είναι μία αυτόνομη πλατφόρμα με εξατομικευμένες υπηρεσίες και βοηθητικά προγράμματα για την υποστήριξη της προετοιμασίας/διεξαγωγής των επιθεωρήσεων και την εκπαίδευση των επιθεωρητών.

Τα e-εργαλεία λειτουργούν σε ένα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη για τα θέματα προτεραιότητας και τις ανάγκες των επιθεωρητών κατά την εργασία τους.

Οι λειτουργίες του e-Centre παρέχουν: ευκολία στην χρήση και πλοήγηση σε οδηγίες και κριτήρια για την συμμόρφωση στους Κανονισμούς REACH/CLP & την Οδηγία SEVESO III καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών ανά τύπο επιθεώρησης, επαγγελματικής δραστηριότητας, χημικών χαρακτηριστικών κτλ.

Επιπλέον εξατομικευμένες υπηρεσίες του “Inspectors e-Centre” αντλούν πληροφορία από:

  Τράπεζα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου καλών πρακτικών επιθεώρησης και οδηγιών, για τις απαιτήσεις των κανονισμών  REACH/CLP & SEVESO III.

 Εξατομικευμένο η-εργαλείο για την καταχώριση των επικίνδυνων χημικών σε εθνικό επίπεδο στα 2 κράτη μέλη. Η βάση δεδομένων περιέχει πληροφορία σχετικά με τα επικίνδυνα χημικά (π.χ. βαφές, καύσιμα, κτλ) η οποία έχει προκύψει από τις επιχειρήσεις. Δεδομένα χημικών προϊόντων, δημόσιας και περιορισμένης πρόσβασης, θα καταχωρούνται σε ένα φιλικό για το χρήστη περιβάλλον. Η βάση δεδομένων χημικών, με ελεγχόμενη πρόσβαση για το ευρύ κοινό, θα αποτελέσει αναφορά για τις ανάγκες των αρμόδιων αρχών και του Εθνικών Κέντρων Δηλητηριάσεων των 2 κρατών μελών παρέχοντας εξειδικευμένη/επικαιροποιημένη πληροφόρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CLP για άμεση διάγνωση και διαχείριση της δηλητηρίασης.