Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η τράπεζα δεδομένων ΒΔΤ και Βέλτιστων Πρακτικών για την Ασφαλή Μεταφορά και Φόρτωση/Εκφόρτωση (https://www.kartes.proteas-reach.gr/) λειτουργεί για μεμονωμένες χημικές ουσίες και ομάδες χημικών ουσιών που ανήκουν σε κοινή κατηγορία κινδύνου και είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και Αγγλικά.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ :

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ορθές πρακτικές και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον για την ασφαλή μεταφορά, το χειρισμό και τη διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών. Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν κατηγοριοποιηθεί στα ακόλουθα κύρια θέματα :

  • Έκτακτη Ανάγκη
  • Νομοθετικές απαιτήσεις για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (HSE)
  • Εγχειρίδια
  • Επισήμανση
  • Έγγραφα (συνοδευτικά)
  • Προστατευτικός εξοπλισμός
  • Επιθεωρήσεις/έλεγχοι
  • Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (γενικευμένα)
  • Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας

Επιλέγοντας XHMIKH ΟΝΟΜΑΣΙΑ ουσίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια επικίνδυνη ουσία μεταξύ 1500  χημικών ουσιών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων ουσιών.

Επιλέγοντας ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν Τρόπο Μεταφοράς μεταξύ τεσσάρων μέσω μεταφοράς (Όχημα, Βαγόνι, Πλοίο, Αγωγός) από τη βάση δεδομένων..

Επιλέγοντας ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ) ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε Στάδιο Μεταφοράς είτε άλλο στάδιο, όπως Φόρτωση/Εκφόρτωση ή Διανομή ή Προσωρινή Αποθήκευση ή Πρατήριο ή  Τελικός Χρήστης, μεταξύ έξι (6) σταδίων διακίνησης στη βάση δεδομένων.

Με την επιλογή ΚΛΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  (CLASS) ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια κοινή κλάση κινδύνου για τη μεταφερόμενη επικίνδυνη ουσία μεταξύ εννέα (9) κλάσεων επικίνδυνων ουσιών στη βάση δεδομένων. Εάν έχει επιλεγεί μια επικίνδυνη ουσία, αναγράφονται αυτόματα οι σχετικές ΚΛΑΣΕΙΣ  κινδύνου που αφορούν τη συγκεκριμένη ουσία.

Με την επιλογή ΟΜΑΔΑ ΟΥΣΙΩΝ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια ομάδα ουσιών (π.χ. εύφλεκτα αέρια, τοξικά, κ.λπ.) για τη μεταφερόμενη επικίνδυνη ουσία μεταξύ σαράντα έξι (46) ομάδων επικίνδυνων ουσιών στη βάση δεδομένων. Εάν έχει επιλεγεί μια επικίνδυνη ουσία, υποδεικνύεται αυτόματα η σχετική ομάδα ουσιών που αφορά την συγκεκριμένη ουσία.

Με την επιλογή HIN (ADR Αριθμός Aναγνώρισης Kινδύνου) ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν HIN (π.χ. 22 υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη, ασφυξιογόνο κ.λπ.) για τη μεταφερόμενη επικίνδυνη ουσία μεταξύ όλων των HIN στη βάση δεδομένων. Εάν έχει επιλεγεί μια επικίνδυνη ουσία, αναγράφεται αυτόματα ο σχετικός HIN που αφορά τη συγκεκριμένη ουσία.