Το πρόγραμμα LIFE15 CHEREE υλοποιήθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων LIFE Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (Environmental Governance and Information, GIE) και έχει διάρκεια 4,5 χρόνια (10/2016 – 3/2021).

Πρωταρχικός ρόλος του είναι να στηρίξει την εναρμόνιση της γνώσης κατά την επιβολή των ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά με την αειφόρο χρήση των χημικών και να επεκτείνει την προστιθέμενη αξία της περιβαλλοντικής πρόληψης κατά το χειρισμό των επικίνδυνων χημικών.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος CHEREE είναι:

 Ανάπτυξη γνώσης και ικανότητας των φορέων, κουλτούρα συμμόρφωσης και αποτελεσματικότητας για την καλύτερη εφαρμογή των κανονισμών REACH/CLP και της οδηγίας SEVESO III

 Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών καλών πρακτικών, περιλαμβάνοντας καθοδήγηση, εκπαίδευση και ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των αναγκών των επιχειρήσεων σε 2 ευρωπαϊκά κράτη μέλη (Ελλάδα και Κύπρος)

 Επέκταση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρμόδιων αρχών ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας, λοιπών αρμόδιων αρχών, άλλων συνεργαζόμενων φορέων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και των επιχειρήσεων στα 2 κράτη μέλη

 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ομάδων-στόχων για τον ασφαλή έλεγχο των χημικών κινδύνων – Προώθηση και λειτουργία Τεχνολογιών Πληροφορικής (IT tools, Information Technology) για επιθεωρητές/επιχειρήσεις σε συνδυασμό με το πρόγραμμα LIFE PROTEAS.

Οι Εταίροι του προγράμματος είναι:

 • Πολυτεχνείο Κρήτης (Συντονιστής Προγράμματος),
 • Γενικό Χημείο του Κράτους (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ελληνική Δημοκρατία) και
 • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυπριακή Δημοκρατία).

Λέξεις/φράσεις κλειδιά:

 • Κανονισμοί Χημικών
 • Επιθεώρηση REACH
 • Επιθεώρηση CLP
 • Συμμόρφωση REACH
 • Συμμόρφωση CLP
 • Επιβολή REACH
 • Επιβολή CLP
 • Εκπαίδευση Επιθεωρητών REACH CLP
 • Επιθεώρηση Χημικών
 • Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • ΔΔΑ – Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας
 • Μεταγενέστερος χρήστης
 • Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος