Οι κατευθυντήριες Οδηγίες στο Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών (ΜΟΝΟ στα Ελληνικά), περιέχουν τις Εκπαιδευτικές Διαδικασίες και τα Περιεχόμενα των Κύκλων Μαθημάτων που απευθύνονται σε επιθεωρητές διαφορετικού επιπέδου εμπειρίας. Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει πολλές αναφορές σε εκπαιδευτικό υλικό και έγγραφα που είναι απαραίτητα στους επιθεωρητές  REACH/CLP και  SEVESO III.    

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών