Το παραδοτέο της δράσης Β.4 “Εκπαιδευτικό υλικό των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών” έχει ενσωματωθεί πλήρως στο Πρότυπο Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών για REACH/CLP & SEVESO επιθεωρήσεις και Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών” της δράσης Β.1″ (διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά). 

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών