Πρότυπο Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών για REACH/CLP & SEVESO επιθεωρήσεις
Ο σκοπός του «Πρότυπου Προγράμματος Καλών Πρακτικών για επιθεωρήσεις» είναι η παροχή πρότυπων οδηγιών σε εθνικό επίπεδο στα 2 κράτη-μέλη σχετικά με την εκπαίδευση των επιθεωρητών και πρακτικές για την αποτελεσματική και εναρμονισμένη κουλτούρα σε REACH/CLP και SEVESO III επιθεωρήσεις σε όλη την ΕΕ.