Πρότυπο Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών για REACH/CLP & SEVESO επιθεωρήσεις
Ο σκοπός του “Πρότυπου Προγράμματος Καλών Πρακτικών για επιθεωρήσεις” είναι η παροχή πρότυπων οδηγιών σε εθνικό επίπεδο στα 2 κράτη-μέλη σχετικά με την εκπαίδευση των επιθεωρητών και πρακτικές για την αποτελεσματική και εναρμονισμένη κουλτούρα σε REACH/CLP και SEVESO III επιθεωρήσεις σε όλη την ΕΕ.

This image has an empty alt attribute; its file name is favicon-150x150.png

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για Επιθεωρητές REACH/CLP και SEVESO​ ΙΙΙ:  Inspectors e-Centre

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για επιχειρήσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις των κανονισμών REACH/CLP και της Οδηγίας SEVESO​ ΙΙΙ:​ HazChem Info Centre