Ενημερωτικό Φυλλάδιο CHEREE (αγγλική έκδοση)

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του LIFE CHEREE αναπτύχθηκε προκειμένου να διαδοθούν οι δράσεις, οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος.

CHEREE 1st leaflet (english version) pg1

CHEREE 1st leaflet (english version) pg2

Ενημερωτικό Φυλλάδιο CHEREE (αγγλική έκδοση)