Διοργανώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018, από το LIFE – CHEREE με τη βοήθεια της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, Πιλοτική Επιθεώρηση σε χημική βιομηχανία η οποία κατατάσσεται σε βαθμίδα SEVESO (Κατώτερη βαθμίδα). Στην επιτόπια επιθεώρηση συμμετείχαν επιθεωρητές και από άλλες Χημικές Υπηρεσίες: Κοζάνης, Έδεσσας, Ιωαννίνων, Φλώρινας, Λάρισας και Βόλου. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο το REACH e-Inspection tool όσο και τα αποτελέσματα προκαταρτικού ελέγχου με το λογισμικό για την αξιολόγηση κατά CLP. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επιθεώρηση παραδόθηκαν και στα στελέχη της επιχείρησης ώστε να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις – βελτιώσεις, ειδικά στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας που εκδίδουν.

Πιλοτική Επιθεώρηση με τη βοήθεια της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας και τη συμμετοχή επιθεωρητών από άλλες Χημικές Υπηρεσίες της Ελλάδας