Η πληροφορία και η εμπειρία των προηγούμενων δράσεων θα προσφέρουν την εκπαιδευτική ύλη για τα 4 Σεμινάρια που θα διοργανωθούν. Θα αποτελούνται από τεχνικό σκέλος με εκπαιδευτική ύλη σε θέματα συμμόρφωσης, μεθοδολογίας επιθεωρήσεων και της εμπειρίας που αποκομίζεται από τις επιτόπιες επισκέψεις και πιλοτικές επιθεωρήσεις καθώς και θεωρητικό σκέλος που θα αφορά περισσότερο την εξοικείωση με τη νέα πλατφόρμα και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τα Σεμινάρια θα διαθέτουν ξεχωριστές συνεδρίες για τους επιθεωρητές κάθε νομοθεσίας (REACH/CLP και SEVESO). Κοινά ζητήματα θα αναδειχθούν σε ξεχωριστές συναντήσεις. Επιπλέον, τα ανεπτυγμένα συστήματα εκπαίδευσης, ηλεκτρονικά εργαλεία και βάσεις δεδομένων από το πρόγραμμα PROTEAS θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος της διαδικασίας εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτές θα επιλεγούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εθνικούς φορείς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης και από αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

 Ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης επιθεωρητών REACH/CLP και SEVESO.

 

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου