Η δράση Β.1 αξιοποιεί τα αποτελέσματα των δράσεων Α.1 και Α.2 αναπτύσσοντας ενιαία διακρατική διαδικασία επιθεωρήσεων με την κατάρτιση του Πρότυπου Προγράμματος Καλών Πρακτικών Επιθεωρήσεων και για τις 3 νομοθεσίες (REACH/CLP/SEVESO). Οι προδιαγραφές του προγράμματος αποτελούνται από:

 • Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων βάσει νομοθετικών απαιτήσεων και εθνικών αναγκών/προτεραιοτήτων. Ειδικότερα:
  i. Στόχοι και οργάνωση επιθεωρήσεων
  ii. Τα στάδια του Συστήματος Επιθεωρήσεων αναλυτικά
  iii. Αναλυτικές οδηγίες διεξαγωγής των διαφορετικών μεθόδων επιθεώρησης (λίστες κριτηρίων, έντυπα, ερωτηματολόγια) καθώς και συνδυασμοί ανάλογα με τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις-στόχους (μεγάλες ή ΜΜΕ).
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών REACH/CLP ή SEVESO καθώς και διαδικασίες εκπαίδευσης των αναγκαίων νομοθετικών σημείων για τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες (Τελωνεία, ΣΕΠΕ, Πυροσβεστική).
 • Αναλυτικές οδηγίες συμμόρφωσης ΜΜΕ.
 • Τεχνικές για την επιλογή στοχευμένου προγράμματος καλών τεχνικών για διαφορετικά προγράμματα Επιθεωρήσεων
 • Ενσωμάτωση των κοινών θεμάτων Υγιεινής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που αφορούν χημικές ουσίες και μείγματα.

Τα αποτελέσματα της δράσης θα ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (Β.2) και θα γνωστοποιηθούν προς τις ομάδες στόχους μέσω ηλεκτρονικής εκστρατείας (D.3) και σεμιναρίων (D.2).

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης Β.1 δημιουργεί ευρωπαϊκή υπεραξία προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο διακρατικό σύστημα να δοκιμαστεί προκαταρκτικά μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας, να βελτιστοποιηθεί μέσω των δράσεων που ακολουθούν και να εξελιχθεί ανάλογα με τις διακρατικές ανάγκες και τις συνεργασίες μεταξύ άλλων κρατών μελών ή/και τρίτων χωρών.


ΠΑΡΑΔΟΤΕO:

Πρότυπο Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών για REACH/CLP & SEVESO επιθεωρήσεις

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου