Η δράση Β.3 ενσωματώνει τη μετάβαση από το σχεδιασμό στην εφαρμογή των προηγούμενων δράσεων. Η ανάπτυξη του πρότυπου προγράμματος επιθεωρήσεων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες επιθεώρησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Στο πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθούν οι Κοινές Επισκέψεις επιθεωρητών σε επιλεγμένες επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθεί η συνεργασία και η κατανόηση των νέων πρακτικών και εφαρμογών. Θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργικότητα του νέου συστήματος επιθεώρησης και των ηλεκτρονικών εφαρμογών, θα αναπτύξει μεθόδους συνεργασίας και επικοινωνίας αναδεικνύοντας τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης πριν την δοκιμή σε πραγματικές επιθεωρήσεις.

Οι πιλοτικές επιθεωρήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις θα βελτιστοποιήσουν το ανεπτυγμένο σύστημα επιθεωρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην αναγνώριση παλαιότερων παραλείψεων ώστε να ελαχιστοποιηθούν, στις ανάγκες των ΜΜΕ και όλων των επιχειρήσεων ως προς την συμμόρφωσή τους, στην αντιμετώπιση των χημικών κινδύνων και πως μπορούν να αποφευχθούν μέσω ελέγχων και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων γενικότερα. Επιπλέον, θα αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε εμπλεκόμενου εθνικού φορέα αλλά και των προτεραιοτήτων κάθε κράτους μέλους. Αυτό θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ των επιθεωρητών και την επιμόρφωση όλων σε πρότυπες διαδικασίες, δημιουργώντας μια κοινή κουλτούρα επιθεώρησης και επικοινωνίας.

Η συλλογή των συμπερασμάτων και της πληροφορίας από τις κοινές επισκέψεις και πιλοτικές επιθεωρήσεις θα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες ώστε να πιστοποιηθεί η ορθότητα του σχεδιασμού των προηγούμενων δράσεων, να διορθωθούν σημεία όπου εντοπίστηκαν προβλήματα και να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες αλλαγές στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η ολοκλήρωση της δράσης θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαμορφωμένη επαρκώς στις ανάγκες εθνικών φορέων και επιχειρήσεων.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

 Κοινές Επισκέψεις, Πιλοτικές Επιθεωρήσεις για τους επιθεωρητές REACH/CLP και SEVESO III.

 

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου