Η δράση Ε.3 σχετίζεται με την πιθανή εκπόνηση ενός σχεδίου δράσεως για την συνέχεια της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων και της γνώσης του προγράμματος και μετά την περάτωσή του. Το Σχέδιο Δράσεων περιλαμβάνει:

  1. Στοχευμένη επικοινωνία και διάδοση κρίσιμης πληροφορίας και επιλεγμένων παραδοτέων του προγράμματος προς τις επιχειρήσεις.
  2. Την συνέχιση ορισμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος.
  3. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε άλλα προγράμματα εφαρμογής των κανονισμών REACH/CLP και SEVESO, προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την LIFE και προγράμματα εκπαίδευσης.

Το ΠΚ είναι εξολοκλήρου ο Υπεύθυνος Εταίρος για την συγκεκριμένη δράση με την συνεργασία των υπόλοιπων εταίρων και την συνεισφορά τους στην προετοιμασία και υλοποίηση του σχεδίου της Δράσης. Θα γίνει ενοποίηση των επιχειρήσεων με το ECHA Forum ώστε το σχέδιο after-LIFE και ειδικά οι δράσεις σχετικά τις αρμόδιες αρχές και τους επιθεωρητές να συμβαδίσουν με την Στρατηγική Ελέγχου Εφαρμογής του Forum και το Πρόγραμμα Εργασίας.

Οι εταίροι θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις μεθόδους και τις πρακτικές που αναπτύχθηκαν από το πρόγραμμα LIFE-CHEREE και μετά την περάτωσή του σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με τις εθνικές στρατηγικές ελέγχου εφαρμογής και του ECHA Forum οι εταίροι θα συμμετέχουν σε προγραμματισμένες συναντήσεις και δράσεις (εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) και θα διοργανώσουν εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια και την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Το κύριο παραδοτέο της δράσης Ε.3 είναι η κατάρτιση του σχεδίου after-LIFE μαζί με την τελική αναφορά του προγράμματος.

Δείκτες της δράσης E.3:

  • Αριθμός προγραμματισμένων Κοινών Επισκέψεων και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για επιθεωρητές μετά το τέλος του προγράμματος σύμφωνα με τις πρακτικές του προγράμματος
  • Αριθμός χρηστών της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας (2 πληροφοριακά κέντρα) για περίοδο 3 χρόνων μετά το τέλος του προγράμματος,
  • Αριθμός προγραμματισμένων συνεδρίων και σεμιναρίων μετά την λήξη του προγράμματος στα οποία θα διαδοθούν τα αποτελέσματά του,
  • Αριθμός επιχειρήσεων που θα δείξουν ενδιαφέρον στα αποτελέσματα του προγράμματος και
  • Αριθμός συνεργιών που θα πραγματοποιηθούν για την συνεργασία με νέα προγράμματα.

Υπεύθυνος για την υλοποίηση: ΠΚ

 

Επιστροφή στις Δράσεις του Έργου