2ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο CHEREE (αγγλική έκδοση)

Το δεύτερο ενημερωτικό φυλλάδιο του LIFE CHEREE για την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναπτύχθηκε προκειμένου να διαδοθούν τα εργαλεία της πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένου του Inspector’s e-Center και του Hazardous Chemicals Information Centre για τον έλεγχο των χημικών κινδύνων στα δύο συμμετέχοντα κράτη μέλη και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

  

2ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο CHEREE (αγγλική έκδοση)