Ερώτηση: Μπορεί σε ένα χρώμα το οποίο λόγο της χημικής του σύστασης ταξινομείται ως:

«Περιέχει: 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Εφόσον το πιστοποιήσουμε  σύμφωνα με τα πρότυπα BS3900 Part G6 (Determination of the Resistance of Surface Coatings to Mould Growth) και ISO 22196:2011 (Determination of the Antibacterial Activity of Water Based Paint against Escherichia coli and Staphylococcus aureus» μπορεί να έχει τον ισχυρισμό πάνω στην μακέτα ότι είναι υποαλλεργικό και αντιμικροβιακό;

Δηλαδή να φέρει πάνω στη  ετικέτα τις  παρακάτω ενδείξεις:

«Πλαστικό αντιμικροβιακό χρώμα πιστοποιημένο για την υποαλλεργική-αντιμικροβιακή του δράση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22196: 2007 και BS3900 Part G6.

Το χρώμα λόγω της ειδικής του σύστασης αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων στον υμένα του χρώματος.»

Διαβάζοντας τον κανονισμό 1272/2008 παρατηρήσαμε ότι στην παράγραφο 48 αναφέρει ότι:

«Στην επισήμανση ή τη συσκευασία οιωνδήποτε ουσιών ή μειγμάτων δεν θα πρέπει να εμφανίζονται δηλώσεις όπως «μη τοξικό», «ακίνδυνο», «μη ρυπαίνον», «οικολογικό» ούτε καμία άλλη δήλωση που υποδηλώνει ότι η ουσία ή το μείγμα δεν είναι επικίνδυνο ή άλλη δήλωση ασυμβίβαστη προς την ταξινόμηση.»

  • Η παραπάνω ένδειξη είναι σύμφωνη με την νομοθεσία;
  • Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ερμηνεία για τα υποαλλεργικά χρώματα; Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε πάνω στην ετικέτα; Ποια είναι η προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν υποαλλεργικό;
  • Επειδή έχει την παραπάνω ταξινόμηση το προϊόν θα πρέπει να καταχωρηθεί στο εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων;

Απάντηση:

  1. Η φράση «Περιέχει: 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση» αντιστοιχεί στη συμπληρωματική πληροφορία κινδύνου EUH208 που αποτελεί στοιχείο της επισήμανσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ), και προκύπτει από την ταξινόμηση των ως άνω ουσιών και την περιεκτικότητα τους στο τελικό προϊόν (≥ 0,1% β/β).
  2. Η ένδειξη επί της ετικέτας, η οποία δηλώνει μεταξύ άλλων «υποαλλεργική δράση» έρχεται σε αντίφαση με τη φράση EUH208 «… Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση». Επιπλέον, η εν λόγω ένδειξη έρχεται σε αντίφαση με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του  Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, της οποίας το κείμενο παραθέτετε στο e-mail σας.
  3. Τα πρότυπα BS3900 Part G6 (Determination of the Resistance of Surface Coatings to Mould Growth) και ISO 22196:2011 (Determination of the Antibacterial Activity of Water Based Paint against Escherichia coli and Staphylococcus aureus» που αναφέρετε, αφορούν αντιμικροβιακή δράση, η οποία δε σχετίζεται με τον Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, αλλά εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του ΕΟΦ, όπου και μπορείτε να απευθυνθείτε σχετικά.
  4. Τέλος, η καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ αφορά μείγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία ή λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων. Αν ένα μείγμα χαρακτηρίζεται από την EUH208, συνιστάται η καταχώριση του στο ΕΜΧΠ.

 

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre