Ερώτηση: Οι δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης που αναφέρονται στις ετικέτες πρέπει να είναι απαραίτητα στα Ελληνικά ή αρκεί να είναι στα Αγγλικά;

Απάντηση:

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1272/2008 (Κανονισμού CLP) την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων, η επισήμανση των επικίνδυνων χημικών προϊόντων πρέπει να είναι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα.

Παρακαλώ δείτε για ενημέρωσή σας την ιστοσελίδα του ΤΕΕ καθώς και τα σχετικά έντυπα πιο κάτω:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F6E9105E0822240DC2257DFD003B41AB?OpenDocument

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagerg_gr/pagerg_gr?OpenDocument

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/E3542DB7DFF8EBF3C2257E210021784D?OpenDocument

Ρήτρα Αποσύνδεσης: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλου είδους ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων έχουν επισυναφθεί σε αυτό κατά την αποστολή του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Εάν έχετε παραλάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ ειδοποιείστε μας το συντομότερο δυνατό.

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre