Ερώτηση:

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής

1) Έχω τα παρακάτω επιφανειοδραστικά που σας έχω βάλει στο Attachment. Από αυτά το Euroquat HC47 VG και το EMAL 270 είναι κατηγορία H318 και Η318 και H315 αντίστοιχα.

a)Για το EMAL 270D η εταιρεία αναφέρει τα εξής στο section 11:

Eyes : Based on test results, active ingredient of this product (active matter in water):

– at a concentration < 5% does not cause eye irritation or serious eye damage

(Hazard category: not classified)

– at a concentration ≥ 5% and < 10% causes eye irritation (Hazard category: Eye

irritant cat.2/H319)

– at a concentration ≥ 10% causes serious eye damage (Hazard category: Eye

damage cat.1/H318)

 

Εγώ θέλω να κάνω χρήση του active ingredient στο μείγμα σε συγκέντρωση μικρότερη του 10% και μεγαλύτερη του 5% (5<C<10%). Θα μπορέσω να πάρω GHS07 και Η319; Είναι αποδεικτό αυτό που ισχυρίζεται η εταιρεία;

 

b)Για το Euroquat HC47 VG η εταιρία μέσα στο MSDS της αναφέρει

 

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1. Substance

Not applicable

3.2. Mixture

Name Product identifier % Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts

(EC no) 931-296-8

(REACH-no) 01-2119488533-30

46

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

Specific concentration limits: Name Product identifier Specific concentration limits

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts

(EC no) 931-296-8

(REACH-no) 01-2119488533-30

(C > 4) Eye Irrit. 2, H319

(C > 10) Eye Dam. 1, H318

 

Αν το χρησιμοποιήσω σε συγκέντρωση μεταξύ του 4%<C<10% θα μπορώ να βάλω GHS07 και H319; Είναι αποδεκτό με βάση αυτό που ισχυρίζεται η εταιρία;

 

2) Έχω τα επιφανειαδραστικά με GHS07 και Η319 που σε σύνολο συγκέντρωσης είναι πάνω από 10% αλλά το κάθε επιμέρους συστατικό που είναι GHS07 και Η319 είναι κάτω του 10%. Το τελικό μείγμα θα πάρει GHS07 και Η319;

Απάντηση:

Σε απάντηση του e-mail σας από 28/08/2017, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

 

  1. Με βάση τον Πίνακα 3.3.3 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, το Γενικό Όριο Συγκέντρωσης μίας ουσίας που ταξινομείται ως Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη, κατηγορία 1 (Η318) για την ταξινόμηση μείγματος που την περιέχει είναι

 

  • Συγκέντρωση ≥3% : μείγμα Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη, κατηγορία 1 (Η318)
  • ≥ 1% Συγκέντρωση < 3%: μείγμα Αναστρέψιμες Οφθαλμικές Βλάβες, κατηγορία 2 (Η319)

 

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 10(1) του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, ένας παραγωγός, εισαγωγέας ή μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει Ειδικό Όριο Συγκέντρωσης μεγαλύτερο του Γενικού Ορίου Συγκέντρωσης μίας ουσίας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν διαθέτει επαρκείς, αξιόπιστες και αναμφισβήτητες πληροφορίες.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 37(2), «ο παρασκευαστής, εισαγωγέας ή μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας μπορεί να υποβάλλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών πρόταση εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης ουσίας και, ανάλογα με την περίπτωση, ειδικά όρια συγκέντρωσης ή συντελεστές Μ υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εγγραφή στο μέρος 3 του παραρτήματος VI για την ουσία αυτή σε σχέση με την τάξη κινδύνου ή τη διαφοροποίηση που καλύπτεται από την εν λόγω πρόταση». Εξαιρούνται οι ουσίες που χαρακτηρίζονται με βιοκτόνο ή φυτοπροστατευτική δράση σύμφωνα με τους κείμενους κανονισμούς.

 

Με εκτίμηση

 

Το Ελληνικό Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre