Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του “Inspectors e-Centre” είναι μία αυτόνομη πλατφόρμα με εξατομικευμένες υπηρεσίες και βοηθητικά προγράμματα για την υποστήριξη της προετοιμασίας/διεξαγωγής των επιθεωρήσεων και την εκπαίδευση των επιθεωρητών.

Τα e-εργαλεία λειτουργούν σε ένα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη για τα θέματα προτεραιότητας και τις ανάγκες των επιθεωρητών κατά την εργασία τους.

Οι λειτουργίες του e-Centre παρέχουν: ευκολία στην χρήση και πλοήγηση σε οδηγίες και κριτήρια για την συμμόρφωση στους Κανονισμούς REACH/CLP & την Οδηγία SEVESO III καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών ανά τύπο επιθεώρησης, επαγγελματικής δραστηριότητας, χημικών χαρακτηριστικών κτλ.

Οι υπηρεσίες του “Inspectors e-Centre” είναι οι εξής:

 REACH e-Inspection tool: εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη με διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος καλών πρακτικών επιθεωρήσεων REACH.

Το ηλεκτρονικό εργαλείο “Κοινοποίηση ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ” είναι σχεδιασμένο για την κοινοποίηση στις αρμόδιες Αρχές, την αποθήκευση  ή διαχείριση Προϊόντων και Ουσιών που περιέχουν ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ.

  FAQs (συχνές ερωτήσεις): υπηρεσία με συχνές ερωτήσεις η οποία συνδέεται με τους κανονισμούς REACH/CLP και έχει προκύψει από τα εθνικά γραφεία εξυπηρέτησης των 2 κρατών μελών. Στοχεύει στην υποστήριξη των επιθεωρητών και των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού ανάμεσα στα 2 κράτη μέλη και άλλους εθνικούς φορείς. (προσωρινά περιορισμένη πρόσβαση)