Μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του περιεχομένου ενός πλήρους ΔΔΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση της λίστας ελέγχων που έχει αναπτυχθεί στο έργο και περιλαμβάνονται στο εργαλείο “REACH e-Audit tool” (https://www.reach-cheree.gr/el/reach-e-audit-tool/). Τόσο οι εταιρείες (υπόχρεοι στους κανονισμούς) όσο και οι επιθεωρητές μπορούν να αξιολογήσουν ένα ΔΔΑ ως προς το εάν είναι συμμορφούμενο σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Όλα τα κατάλληλα κριτήρια συμμόρφωσης για τα ΔΔΑ περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό εργαλείο στον τίτλο IV – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΔΑ και στον ΤΙΤΛΟ IV – ΔΔΑ 16 ξεχωριστά τμήματα ενός ΔΔΑ (π.χ. https://e-audit.reach-cheree.gr/en/inspection/149/questions#instance-149).

Επισημαίνεται ότι για τον ασφαλή χειρισμό επικίνδυνων ουσιών κατά τις εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης, οι πιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις ορθές τεχνικές και πρακτικές, μπορούν να βρεθούν για κάθε μεμονωμένη χημική ουσία (καθαρή ουσία ή μείγμα) σε ένα πλήρες και ορθό ΔΔΑ της ουσίας Για κάθε ουσία ή μείγμα οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται συνήθως σε επιμέρους τμήματα ενός ΔΔΑ: Τμήμα 7 (Χειρισμός), Τμήμα 13 (Μεταφορά) και Τμήματα 4 (Πρώτες βοήθειες), 5 (Πυρόσβεση) και 6 (Μέτρα για ατυχηματική διαρροή).