Ερώτηση: Εξαίρεση του ελαίου κρεοζώτου από την καταχώριση κατά REACH

Απάντηση:

  1. Ο Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει εφαρμογή σε όλες τις χημικές ουσίες με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 1-8 και τα Παραρτήματα IV και V. Το έλαιο κρεοζώτου δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω εξαιρέσεις.
  2. Υπεύθυνος για την συμμόρφωση με τον ως άνω Κανονισμό είναι ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας μιας χημικής ουσίας (για τους τίτλους ΙΙ και VII), καθώς και ο μεταγενέστερος χρήστης και διανομέας για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (για παράδειγμα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Παράρτημα XVII κλπ).
  3. Το έλαιο κρεοζώτου με τους αριθμούς CAS που αναφέρονται στο σημείο 31 του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με την 1 του σημείου αυτού, «δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ούτε να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή σε μείγματα εφόσον η ουσία ή το μείγμα προορίζεται για την κατεργασία ξύλου. Επιπλέον, το ξύλο που έχει υποστεί τέτοιου είδους κατεργασία δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά», με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων της §2 του σημείου 31 του Παραρτήματος XVII.
  4. Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) ως η αρμόδια εθνική αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ δεν παρέχει βεβαίωση συμμόρφωσης μιας εταιρείας με τον εν λόγω Κανονισμό. Στα πλαίσια του ελέγχου εφαρμογής της ως άνω νομοθεσίας, το ΓΧΚ διενεργεί επιθεωρήσεις στις επιχειρήσεις χημικών προϊόντων, όπου διαπιστώνεται η συμμόρφωση τους ή μη με τον εν λόγω Κανονισμό.
  5. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, οι δραστικές ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται για να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ σε βιοκτόνα προϊόντα θεωρούνται καταχωρισμένες για χρήση ως βιοκτόνα και θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 1 και 5 του Τίτλου ΙΙ του εν λόγω Κανονισμού. Συνεπώς, οι παρασκευαστές και εισαγωγείς των ουσιών αυτών δεν έχουν την υποχρέωση σύνταξης Έκθεσης Χημικής Ασφάλειας, και κατ’ επέκταση σεναρίων έκθεσης.
  6. Σύμφωνα με το άρθρο 2 6 του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, οι δραστικές ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται για να χρησιμοποιηθούν σε βιοκτόνα προϊόντα ΔΕΝ εξαιρούνται της υποχρέωσης παροχής Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), σύμφωνα με τον Τίτλο IV του εν λόγω Κανονισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στο σημείο 1.2 του ΔΔΑ πρέπει να αναγράφεται η χρήση της ουσίας ως βιοκτόνου.
  7. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, υπεύθυνος για τη σύνταξη και την ορθότητα ενός ΔΔΑ είναι ο προμηθευτής ουσίας ή μείγματος.

 

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre