Ερώτηση: To sodium lignosulfonate έχει υποχρεώσεις καταχώρισης;

Απάντηση:

Επίσημη απάντηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA):

Τα λιγνοσουλφονικά θεωρούνται χημικώς τροποποιημένα φυσικά πολυμερή και συνεπώς ισχύουν οι υποχρεώσεις καταχώρισης για την σουλφονική ομάδα η οποία συνδέεται με το πολυμερές. Στην πράξη δηλαδή απαιτείται η καταχώριση του σουλφονικού άλατος με το οποίο έγινε η αντίδραση με την λιγνίνη.

Εξαιρείστε μόνο εάν ο μη-κοινοτικός παρασκευαστής του πολυμερούς έχει ήδη προβεί στην συγκεκριμένη καταχώριση μέσω αποκλειστικού αντιπροσώπου για το REACH.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης γενικά είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό έντυπο για την Καταχώριση εδώ.

Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση των χημικώς τροποποιημένων φυσικών πολυμερών είναι διαθέσιμες στο κεφάλαιο 3.2.1.3 του Καθοδηγητικού Εγγράφου για τα Μονομερή και Πολυμερή.

 

Ρήτρα Αποσύνδεσης: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλου είδους ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων έχουν επισυναφθεί σε αυτό κατά την αποστολή του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Εάν έχετε παραλάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ ειδοποιείστε μας το συντομότερο δυνατό.

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre