Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 16 Ιουλίου 2020 (1ο μέρος) και στις 30 Οκτωβρίου 2020 (2ο μέρος). Εντάσσεται στα πλαίσια των Δράσεων εκπαίδευσης του προγράμματος CHEREE και επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των επιθεωρητών SEVESO του ΤΕΕ Κύπρου ώστε να επικαιροποιήσουν/επιβεβαιώσουν τόσο τις γνώσεις τους όσο και για να αποκτήσουν ανάλογες γνώσεις οι νέοι επιθεωρητές της υπηρεσίας. Η θεματολογία των σεμιναρίων επικεντρώθηκε στις:

  • Γενικές απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου SEVESO III
  • Σύνταξη και Αξιολόγηση Μελέτης (Έκθεσης) Ασφάλειας SEVESO: Νομοθετικές Απαιτήσεις, Οδηγοί – Κριτήρια.
  • Μεθοδολογικά βήματα Αξιολόγησης Μελετών Ασφάλειας σε Εγκαταστάσεις & Μονάδες με Εύφλεκτα Υγρά & Υγροποιημένα Αέρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ για την Οδηγία SEVESO ΙΙΙ με θέμα: «Οδηγία SEVESO III: Έλεγχος και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες. Το Νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής στην Κύπρο (και Ελλάδα) και η Επικινδυνότητα των Εγκαταστάσεων SEVESO»