Το εκπαιδευτικό σεμινάριο νέων επιθεωρητών REACH/CLP πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 4 Φεβρουαρίου, 2021. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα νέα στελέχη της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης, τα οποία δεν είχαν εκπαιδευτεί στα πλαίσια των δράσεων εκπαίδευσης του προγράμματος CHEREE. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του ηλεκτρονικού εργαλείου “REACH e-Inspection tool” το οποίο πλέον χρησιμοποιείται από τις Χ.Υ. της Ελλάδας για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων και για τη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό REACH. Αναλύθηκαν οι λειτουργικές δυνατότητες του εργαλείου και παρουσιάστηκαν πραγματικά παραδείγματα αξιολόγησης χημικών προϊόντων.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποτέλεσε το πρώτο σκέλος της σύγχρονης προσέγγισης στην ενημέρωση των επιχειρήσεων: Οι επιθεωρητές, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα συμμετάσχουν, στα πλαίσια του προγράμματος CHEREE, στη διοργάνωση εκπαίδευσης/ενημέρωσης όλων των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Κρήτη και οφείλουν να συμμορφώνονται στους Κανονισμούς REACH και CLP. Στόχος αποτελεί η ενημέρωση των επιχειρήσεων και η εκπαίδευσή τους στο αντίστοιχο εργαλείο “REACH e-Audit tool” το οποίο αποτελεί χρήσιμο μέσο αυτό – ελέγχου της συμμόρφωσής τους και της αξιολόγησης της επάρκειάς τους σε περίπτωση επιθεώρησης.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο νέων Επιθεωρητών REACH/CLP της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης