Οι “Οδηγοί HazChem” είναι μια ηλεκτρονική  πλατφόρμα με κατευθυντήριες οδηγίες (Οδηγούς) και Βέλτιστες Πρακτικές Επιθεωρήσεων που έχουν αναπτυχθεί από το πρόγραμμα LIFE CHEREE  για τον Έλεγχο των Επικίνδυνων Χημικών.  Στους Οδηγούς που περιλαμβάνονται στη πλατφόρμα υπάρχουν αναφορές σε Κατευθυντήριες Οδηγίες και Οδηγούς του Οργανισμού ECHA και σε Εθνικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τους Αρμόδιους Εθνικούς Φορείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την εφαρμογή των Κανονισμών  REACH και CLP.  Η ηλεκτρονική  πλατφόρμα “Οδηγοί HazChem” περιλαμβάνει:

    •   Κατευθυντήριες Οδηγίες στο “Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών” (ΜΟΝΟ στα Ελληνικά) που περιέχουν τις Εκπαιδευτικές Διαδικασίες και τα Περιεχόμενα των Κύκλων Μαθημάτων που απευθύνονται σε επιθεωρητές διαφορετικού επιπέδου εμπειρίας. Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει πολλές αναφορές σε εκπαιδευτικό υλικό και έγγραφα που είναι απαραίτητα στους επιθεωρητές  REACH/CLP και  SEVESO III.