Ενημερωτικό βίντεο (σποτ) CLP: Εικονογράμματα Κινδύνου

Στα πλαίσια της δράσης D.4, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας δημιούργησε διαφημιστικό βίντεο με τίτλο:

Εικονογράμματα Κινδύνου: Σήμανση επικινδυνότητας βάσει του Ευρ. Κανονισμού CLP

     

Το διαφημιστικό βίντεο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των ομάδων στόχων του LIFE CHEREE και ειδικά των επιχειρήσεων.

Ενημερωτικό βίντεο (σποτ) CLP: Εικονογράμματα Κινδύνου