Παραδοτέα ανά Δράση – CHEREE

Για αίτηση  πρόσβασης στα αναλυτικά παραδοτέα όπως επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του προγράμματος.

ΔΡΑΣΗ A – Προπαρασκευαστικές δράσεις

A.1: Ανάλυση κριτηρίων και απαιτήσεων επιθεωρήσεων

Αναγνώριση κριτηρίων επιθεωρήσεων REACH/CLP & SEVESO, κοινά για τα 2 κράτη μέλη 

A.2: Ανάλυση αναγκών των ομάδων στόχων (αρμόδιων αρχών, επιθεωρητών και επιχειρήσεων) και ανάπτυξη Σχεδίου Διάδοσης και Ενημέρωσης

Σχέδιο Διάδοσης και Ενημέρωσης

Ανάλυση των αναγκών των ομάδων στόχων

ΔΡΑΣΗ B – Δράσεις κορμού

B.1: Ανάπτυξη Πρότυπου Προγράμματος Καλών Πρακτικών για επιθεωρήσεις

Πρότυπο Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών για REACH/CLP & SEVESO επιθεωρήσεις και Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών

   ελληνική έκδοση                        english version                     Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών

B.2: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των επιθεωρήσεων και τη συστηματική ενημέρωση για τον έλεγχο των κινδύνων από τα χημικά

Αναφορά των εργαλείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας           

Μέρος A: REACH e-Inspection Tool manual including services and functions

Μέρος B: Manual Software supporting CLP Inspections

Μέρος C: REACH e-Audit tool, Carcinogens e-tool, Report an Incident e-tool, Support tool

Μέρος D: ADR e-tool, Guides for safe chemicals handling – Databank: BATs & Industrial Practices, e-Library

B.3: Κοινές επισκέψεις και Πιλοτικές Επιθεωρήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Επικύρωση του πρότυπου προγράμματος καλών πρακτικών για επιθεωρήσεις

Πρόγραμμα Κοινών Επισκέψεων και Πιλοτικών Επιθεωρήσεων για  REACH/CLP και SEVESO III επιθεωρητές

Β.4: Σχεδιασμός και εκτέλεση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών

Εκπαιδευτικό υλικό των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών

ΔΡΑΣΗ C – Δράσεις παρακολούθησης ωφελειών προγράμματος

C.1: Παρακολούθηση ωφελειών προγράμματος

Αρχική αναφορά της έρευνας εκτίμησης της επίδοσης του προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία

                                                    Τμήμα Α                                  Τμήμα Β

Τελική αναφορά εκτίμησης της επίδοσης του προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία

Αναφορά εκτίμησης της κοινωνικο-οικονομικής επίδοσης του προγράμματος στην τοπική οικονομία και πληθυσμό

ΔΡΑΣΗ D – Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων

D.1: Βασικές Δράσεις Διάχυσης της LIFE

Λογότυπο και σλόγκαν του προγράμματος

Ενημερωτικές Πινακίδες της LIFE

Αναφορά Layman

D.2: Σεμινάρια ενημέρωσης επιχειρήσεων

Πρακτικά των Σεμιναρίων ενημέρωσης επιχειρήσεων

D.3: Ηλεκτρονική εκστρατεία ορθής εφαρμογής επιθεωρήσεων και συστηματικής ενημέρωσης για τον έλεγχο των κινδύνων από τα χημικά

Πιλοτική υλοποίηση των εργαλείων της e-πλατφόρμας

D.4: Άλλες δράσεις διάχυσης (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, συμμετοχές σε συνέδρια, διαφημιστικά βίντεο)

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια

Video spots του προγράμματος

Φυλλάδια, πόστερ

ΔΡΑΣΗ E – Δράσεις διαχείρισης του προγράμματος

E.1: Διαχείριση του προγράμματος από το ΠΚ

E.2: Παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος

E.3: Σχέδιο after-LIFE

Σχέδιο after-LIFE