Πρακτικά των Σεμιναρίων ενημέρωσης επιχειρήσεων

Το κύριο αντικείμενο των Σεμιναρίων Ενημέρωσης Επιχειρήσεων είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος με έμφαση στις κρίσιμες πληροφορίες επιθεωρήσεων REACH/CLP και SEVESO III και στις οδηγίες για τα κύρια θέματα εφαρμογής, όπως αναπτύσσονται στο “Πρότυπο Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών για

Μέρος Β: Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποστήριξης Επιθεωρήσεων CLP

Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης περιγράφει συνοπτικά τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στον επιθεωρητή CLP από τις δοκιμαστικές λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών αυτών με αναφορά σε παραδείγματα με περιπτώσεις εφαρμογής. Το εγχειρίδιο χρήσης είναι δομημένο

Τελική αναφορά εκτίμησης της επίδοσης του προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία

Η παρούσα «Τελική Αναφορά της έρευνας για την αξιολόγηση των ωφελειών του προγράμματος σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης που θεσπίστηκε» περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά μέρη: Μέρος 1: Μεθοδολογίες αξιολόγησης και τεχνικές έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν Μέρος 2: Στόχοι που επιτεύχθηκαν στους

Αρχική αναφορά της έρευνας εκτίμησης της επίδοσης του προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία Τμήμα Β

Η παρούσα αναφορά αποτελεί την αρχική αναφορά της έρευνας για την αξιολόγηση των ωφελειών του προγράμματος σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης που θεσπίστηκε. Παρουσιάζεται η βελτιωμένη και επικαιροποιημένη μεθοδολογική προσέγγιση (όπως κατατέθηκε στην αναφορά προόδου 2017, PR 2017), που

Αρχική αναφορά της έρευνας εκτίμησης της επίδοσης του προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία Τμήμα Α

Η παρούσα αναφορά αποτελεί την αρχική αναφορά της έρευνας για την αξιολόγηση των ωφελειών του προγράμματος σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης που θεσπίστηκε. Παρουσιάζεται η βελτιωμένη και επικαιροποιημένη μεθοδολογική προσέγγιση (όπως κατατέθηκε στην αναφορά προόδου 2017,PR 2017), που περιλαμβάνει

Σχέδιο Αfter-LIFE

Το Σχέδιο Διάχυσης & Επικοινωνίας (After-LIFE) στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ρεαλιστικής στρατηγικής έτσι ώστε να συνεχιστεί η προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και να υποστηριχτεί η συνεχιζόμενη λειτουργία των ηλεκτρονικών εργαλείων και πλατφόρμας, μετά τη λήξη