Σχέδιο Αfter-LIFE

Το After-LIFE Σχέδιο Διάχυσης & Επικοινωνίας στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής για τη συνεχή ανάδειξη και διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος μετά τη λήξη του.

After Life Plan

After – LIFE communication plan aims at the development and application of a realistic strategy in order to keep promoting and disseminating the project’s results, while supporting the ongoing operation of the developed platforms and e-tools beyond the end of the project.