Παραδοτέα ανά Δράση – CHEREE                             (αρχεία προστατευμένα με κωδικό, ο σύνδεσμος είναι το: )

ΔΡΑΣΗ A – Προπαρασκευαστικές δράσεις

A.1: Ανάλυση κριτηρίων και απαιτήσεων επιθεωρήσεων

 Αναγνώριση κριτηρίων επιθεωρήσεων REACH/CLP & SEVESO, κοινά για τα 2 κράτη μέλη

A.2: Ανάλυση αναγκών των ομάδων στόχων (αρμόδιων αρχών, επιθεωρητών και επιχειρήσεων) και ανάπτυξη Σχεδίου Διάδοσης και Ενημέρωσης 

 Σχέδιο Διάδοσης και Ενημέρωσης

 Ανάλυση των αναγκών των ομάδων στόχων

 

ΔΡΑΣΗ B – Δράσεις κορμού

B.1: Ανάπτυξη Πρότυπου Προγράμματος Καλών Πρακτικών για επιθεωρήσεις

 Πρότυπο Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών για REACH/CLP & SEVESO επιθεωρήσεις

B.2: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των επιθεωρήσεων και τη συστηματική ενημέρωση για τον έλεγχο των κινδύνων από τα χημικά

 Αναφορά των εργαλείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

B.3: Κοινές επισκέψεις και Πιλοτικές Επιθεωρήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Επικύρωση του πρότυπου προγράμματος καλών πρακτικών για επιθεωρήσεις

 Πρόγραμμα Κοινών Επισκέψεων και Πιλοτικών Επιθεωρήσεων για  REACH/CLP και SEVESO III επιθεωρητές

Β.4: Σχεδιασμός και εκτέλεση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών

 Εκπαιδευτικό υλικό των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών

 

ΔΡΑΣΗ C – Δράσεις παρακολούθησης ωφελειών προγράμματος

C.1: Παρακολούθηση ωφελειών προγράμματος

 Αρχική αναφορά της έρευνας εκτίμησης της επίδοσης του προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία

 Τελική αναφορά εκτίμησης της επίδοσης του προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία

 Αναφορά εκτίμησης της κοινωνικο-οικονομικής επίδοσης του προγράμματος στην τοπική οικονομία και πλυθησμό

 

ΔΡΑΣΗ D – Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων

D.1: Βασικές Δράσεις Διάχυσης της LIFE

 Λογότυπο και σλόγκαν του προγράμματος

 Ενημερωτικές Πινακίδες της LIFE

 Αναφορά Layman

D.2: Σεμινάρια ενημέρωσης επιχειρήσεων

 Πρακτικά των Σεμιναρίων ενημέρωσης επιχειρήσεων

D.3: Ηλεκτρονική εκστρατεία ορθής εφαρμογής επιθεωρήσεων και συστηματικής ενημέρωσης για τον έλεγχο των κινδύνων από τα χημικά

 Πιλοτική υλοποίηση των εργαλείων της e-πλατφόρμας

D.4: Άλλες δράσεις διάχυσης (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, συμμετοχές σε συνέδρια, διαφημιστικά βίντεο)

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια

 Video spots του προγράμματος

 Φυλλάδια, πόστερ

 

ΔΡΑΣΗ E – Δράσεις διαχείρισης του προγράμματος

E.1: Διαχείριση του προγράμματος από το ΠΚ

E.2: Παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος

E.3: Σχέδιο after-LIFE

 Σχέδιο after-LIFE