Η Δράση Α.1 αφορούσε στην ανάπτυξη κριτηρίων ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότητα - αποδοτικότητα των επιθεωρήσεων, μεγιστοποιώντας τη συμμόρφωση επιχειρήσεων και το περιβαλλοντικό όφελος. Εξετάστηκαν οι τρέχουσες πρακτικές και τεκμηρίωση στα 2 Κράτη Μέλη σε συνδυασμό με όσες εφαρμόζονται από το ECHA FORUM, μελέτες δημοσιευμένες αναφορές και οδηγίες της Ε.Ε.. Εκτενές υλικό παρασχέθηκε και από τους δύο συν-δικαιούχους (ΓΧΚ και ΤΕΕ Κύπρου) σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες επιθεώρησης, τα πρωτόκολλα, τα κριτήρια και τις συμφωνίες συνεργασίας με άλλες Αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 

Αναπτύχθηκαν για τον κλάδο των επιθεωρήσεων REACH συνολικά 232 κριτήρια: 107 για τους Τίτλους του Κανονισμού και 125 για το περιεχόμενο των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας:

Τίτλος I : Βασικές Ερωτήσεις-Εξαιρέσεις από τον κανονισμό (8 κριτήρια) 

Τίτλος ΙΙ : Καταχώριση (18 κριτήρια)

Τίτλος VII+ Παράρτημα XIV : Αδειοδότηση (22 κριτήρια)

Τίτλος VIII+ Παράρτημα XVII : Περιορισμοί (6 κριτήρια)

Τίτλος IV : Πληροφορίες στην Αλυσίδα Εφοδιασμού (53 κριτήρια)

REACH Παράρτημα II : Απαιτήσεις για τη σύνταξη των ΔΔΑ (125 κριτήρια)

Κριτήρια Αξιολόγησης Χημικής Ασφάλειας (ΑΧΑ) – Έκθεσης Χημικής Ασφάλειας (ΕΧΑ)

Όσον αφορά τα κριτήρια επιθεώρησης SEVESO III, το έργο έχει ήδη χρησιμοποιήσει τις πρακτικές και τα κριτήρια όπως είχαν αναπτυχθεί, ως σημείο αναφοράς για τις μεθοδολογίες που υιοθετήθηκαν.

Ο κατάλογος των κριτηρίων περιλαμβάνει:

87 κριτήρια: σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις, τα γενικά δεδομένα εγκατάστασης και τα σενάρια μεγάλων ατυχημάτων και 

160 κριτήρια για το περιεχόμενο του Σύστηματος Διαχείρισης Ασφάλειας των επιχειρήσεων. 

Τα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στα εργαλεία του έργου και ισχύουν τόσο για τις ανώτερες όσο και για τις κατώτερες βαθμίδες και για όλους τους τύπους επιχειρήσεων, είτε ΜΜΕ είτε μεγαλύτερες εταιρείες. 

 

REACH Inspections criteria list

SEVESO Inspections criteria list

 

Αναγνώριση κριτηρίων επιθεωρήσεων REACH/CLP & SEVESO, κοινά για τα 2 κράτη μέλη